اساسنامه ی پیشنهادی برای مسکن مهر فرهنگیان لپویی

دوشنبه 6 اردیبهشت‌ماه سال 1395

 این اساسنامه به پیشنهاد هیئت امنای شهرک مسکن مهر فرهنگیان لپویی تنظیم شده است تا قبل از تشکیل مجمع عمومی  اردیبهشت 95 در دسترس مالکان مسکن مهر لپویی قرار بگیرد تا در صورت تایید نهایی به عنوان یک اساسنامه برای شهرک مسکن مهر فرهنگیان لپویی به اجرا گذاشته شود.

بنام خداوند هستی بخش

اساسنامه شهرک مسکونی فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

2

اهداف اساسنامه

2

فصل اول (مشخصات ساختمان)

2

فصل دوم (کلیات)

2

فصل سوم (مجامع عمومی و فوق العاده)

3

فصل چهارم هیئت مدیره : (رئیس، منشی، خزانه دار، بازرس)

مدیر اجرائی، انتظامات، داور (ریش سفید)

6

فصل پنجم (درآمد و هزینه های شهرک فرهنگیان)

12

فصل ششم (بازسازی ساختمان)

15

فصل هفتم (قسمت های مشترک و مقررات داخلی)

15

فصل هشتم (مقررات مالی)

18

فصل نهم (حقوق و وظایف مالکین)

18

فصل دهم (انتقال به اشخاص ثالث)

20

فصل یازدهم (مقررات مربوط به حق استفاده از پارکینگ و فضای سبز و مشترک)

21

فصل دوازدهم (بیمه ی ساختمان)

21

فصل سیزدهم(سایر مقررات)

21

فرم شماره 1(تعهد سکونت در شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع)

24

فرم شماره 2 (مربوط به مالکین واحد های استیجاری)

28

مقدمه

     به لطف خدا مسکن فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی شیراز در اختیار اعضاء قرار گرفت. اگر چه این پروژه بدون افتتاحیه و با یک سری کمبودها و ضعف هایی از قبیل: ناتمامی محوطه سازی، پاسخگو نبودن هیئت مدیره قبلی در انجام ندادن تعهدات ساخت و ساز بهینه توسط شرکت سازنده، کمبود امنیت، تحویل ندادن اسناد در آخرین محضر، ارائه نکردن بیلان مالی و کاری به مجمع عمومی توسط بازرسان، نداشتن مدرسه، نداشتن فضاهای تجاری، تکمیل نشدن آسانسور و نداشتن پارک محله ای تحویل داده شد، اما سعی می شود با همدلی و احساس مسوولیت مالکان و پیگیری هیئت مدیره ی منتخب، تمامی این مشکلات برطرف گردد.

     با مطالعه برخی از اساسنامه های شهرک های مختلف این اساسنامه در 13 فصل و 117 ماده و 2 فرم ضمیمه در 28 صفحه تنظیم و قرار شد به رویت اعضاء مجمع عمومی قرار بگیرد و در صورت تصویب نهایی به اجرا گذاشته شود.

اهداف اساسنامه

     اهداف اساسنامه عبارت است از حمایت از حقوق و منافع مالکان، پیگیری حقوق تضییع شده ی مالکان از هیئت مدیره و دست اندرکاران قبلی، ارائه خدمات، اداره و نگهداری و نظارت بر شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی شامل تمام واحد های مسکونی و محوطه و پارکینگ و کلیه تاْسیسات و متعلقات و منضمات مربوطه اعم از قسمت های مشترک یا اختصاصی با توجه به رعایت قانون تملک آپارتمان‌ها و دیگر مقررات موضوعه کشوری است. این اساسنامه و سایر مقرراتی که ناظر بر این امر باشد با تنظیم روابط و حسن تفاهم و دوستی بین مالکین و ساکنین بوده و تامین هزینه های لازم برای مخارج مشترک از محل جمع آوری شارژ ماهانه و درآمدهای ساختمان و فروش امتیازات تجاری و غیره امکان پذیر است.

فصل اول

مشخصات ساختمان

ماده 1) نام شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی است. مساحت        متر مربع در 22 بلوک شامل 448 واحد مسکونی، محوطه، پارکینگ ها ی محوطه، تاْسیسات و متعلقات مربوط به فضاهای خصوصی و عمومی شهرک است .

ماده 2) نشانی ساختمان: استان فارس شیراز - زرقان شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی کدپستی:

ماده 3) مدت کار شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی: نامحدود

ماده 4) نوع فعالیت مسکونی و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین مصوب مراجع قانونی کشور می باشد.

فصل دوم

کلیات

ماده 5) اساسنامه حاضر منبعث از قوانین و مقررات جاری کشور به ویژه قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن تنظیم و تصویب گردیده است.

ماده 6) کلیه مواد و مفاد این اساسنامه برای تمام مالکین و ساکنین لازم الاجرا است.

ماده 7) ارکان اصلی شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی عبارتند از:

1- مجمع عمومی مالکین: (عادی و فوق العاده)

2- هیئت مدیره تشکیل می شود از: 1 رییس  2  - منشی  3 - حسابدار

3 بازرس

ماده 8) ارکان فرعی شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی عبارتند از:

1 مدیر اجرائی 2- انتظامات 3 داور (ریش سفید)

فصل سوم

مجامع عمومی عادی وفوق العاده

ماده9) مجمع عمومی از اجتماع مالکین آپارتمان‌های شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی مسکونی یا نمایندگان آن ها تشکیل می‌گردد. در صورت امکان برای هر مالک یک کد و یک کارت شناسایی در نظر گرفته شود.

ماده10) کسی که به عنوان نماینده یکی از مالکین تعیین شده باشد باید قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی وکالت نامه خود را به هیئت مدیره ارائه نماید. احراز نمایندگی از جهت صحت و سقم با هیئت مدیره است.

ماده11) مجمع عمومی عادی سالی یک بار در محل شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی تشکیل می‌شود.

ماده12) مجمع عمومی فوق‌العاده بر حسب ضرورت به دعوت هیئت مدیره یا بازرس و یا به درخواست یک چهارم از مالکین با دستور جلسه‌ی مشخص تشکیل می‌گردد.

ماده13) هرگاه هیئت مدیره ظرف پانزده روز و تقاضای یک چهارم از مالکین مبنی بر تشکیل مجمع عمومی ترتیب اثر ندهند، مالکین مذکور می توانند کتباً از بازرس شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی بخواهند که اقدام به تشکیل مجمع عمومی بنماید.

ماده14) هیئت مدیره بایست حداقل 15 روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی مالکین را با ذکر دستور جلسه به وسیله دعوت نامه کتبی دعوت به عمل آورد.

تبصره) در صورتی که کلیه شرکاء ( مالکین) در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ترتیب فوق ضرورت نخواهد داشت.

ماده15) نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامه ها و اعلام تصمیمات مجمع عمومی همان نشانی آپارتمان آن ها در ساختمان است.

ماده16) واحدی که دارای مالکین متعدد باشد مکلفند یک نفر نماینده از طرف خود برای حضور در مجامع عمومی و اتخاذ تصمیم و پرداخت سهم مخارج مشترک تعیین و به مدیر اجرائی معرفی نمایند. در غیر این صورت، همه ی آن ها دارای یک حق رای خواهند بود.

ماده17) تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت آراء (نصف به علاوه ی یک) مالکین حاضر در جلسه رسمیت پیدا خواهد کرد. اگر در جلسه ی اول، اکثریت حضور نداشتند، جلسه ی دوم ظرف 20 روز بعدی تشکیل می شود. اگر در جلسه ی دوم هم تعداد به حد نصاب نرسید جلسه سوم ظرف 15 روز آینده با دعوت کتبی و پیامک برگزار می شود. در جلسه ی سوم طبق تبصره ی 8 آئین نامه ی اجرایی قانون تملک آپارتمان ها با هر تعداد از اعضاء تصمیمات گرفته شده لازم الاجرا می شود.

ماده18) هیئت مدیره موظف است تصمیمات متخذه در مجمع عمومی را حداکثر ظرف ده روز از طریق ارسال به آپارتمان ها و الصاق اطلاعیه در قسمت های مشترک به استحضار کلیه مالکین و ساکنین برساند.

ماده19) کلیه تصمیمات مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده با اکثریت آراء حاضرین درجلسه (نصف به اضافه یک) معتبر خواهد بود مگر در موارد اخذ تصمیمات نسبت به اموال غیر منقول مشترک یا توسعه ساختمان و امثال آن که سه چهارم آراء مالکین لازم و ضروری است. لذا تصمیمات ماخوذه برای هیئت مدیره و کلیه مالکین و مستاجرین لازم الاجراء است. در مورد مالکین غائب، هیئت مدیره مکلف است. ظرف ده روز به وسیله نامه سفارشی آنان را از تصمیمات مجمع عمومی آگاه سازد.

ماده20) قبل از تشکیل مجمع عمومی برگ حضور که حاوی نام و نشان مالکین است بایست به امضای مالکین یا نماینده آنان برسد و هرگاه کار مجمع عمومی طی چند جلسه ادامه یابد، باید در هر جلسه به همین ترتیب عمل گردد و ملاحظه این برگ برای هر یک از مالکین در صورت تقاضا بلا اشکال است. این برگ پس از تشکیل جلسه بامضای رئیس و منشی جلسه خواهد رسید.

ماده21) مجمع عمومی به محض تشکیل و قبل از هر کار از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر منشی انتخاب می کند و اداره جلسات با رئیس جلسه است و تنظیم صورت جلسات و نگهداری آن ها و اوراق دیگر به عهده منشی جلسه است که پس از پایان کار همه آن ها را به منشی هیئت مدیره تحویل خواهد داد.

ماده22 ) کلیه تصمیمات متخذه مجمع عمومی و مذاکرات باید در صورت جلسه نوشته شود و به امضای رئیس و منشی جلسه رسیده و سپس با نظارت رئیس در پوشه ی هیئت مدیره بایگانی و نگهداری گردد.

ماده 23) وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

23-1) انتخاب هیات رئیسه مجمع عمومی

23-2) تصویب برنامه ها و بودجه عمرانی سالانه شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی

23-3) انتخاب هیئت مدیره جدید و رسیدگی به عملکرد هیئت مدیره قبلی

23-4) انتخاب بازرس

23-5) اتخاذ تصمیم نسبت به اداره امور ساختمان

23-6) تصویب گزارش مربوط به درآمد و هزینه سالانه

23-7) تعیین میزان حساب ذخیره اضطراری برای تعمیرات اساسی ابنیه و تاسیسات مشترک و حوادث غیر مترقبه

23-8) تعیین حدود اختیارات هیئت مدیره به منظور انعقاد قرار دادهای لازم و واگذاری مشاعات

23-9) تصویب زمان بندی دریافت وجوه بند 7 توسط مدیر اجرائی

23-10) تصویب بازسازی و توسعه امکانات ساختمان

23-11) اصلاح و تایید اساسنامه شهرک

23-12) انتخاب یک نفر به عنوان داور و یک نفر علی البدل از بین مالکین برای حل اختلافات

ماده24) وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است:

24-1- بررسی علمکرد مدیر اجرائی یا هیئت مدیره قبل از انقضای مدت ماموریت آن ها

24-2- عزل هیئت مدیره ، مدیر اجرائی، بازرس یا بازرسین

24-3- انتخاب هیئت مدیره یا بازرس در صورت فوت یا عزل هیئت مدیره یا بازرس و نیز خروج سه نفر از عضویت هیئت مدیره

تبصره: در صورت استعفاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا بازرس، عضو علی البدل جانشین فرد مستعفی می شود.

ماده25) هر یک از مالکین می تواند قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی، مورد یا مواردی غیر از موضوعاتی که در دعوت نامه تشکیل مجمع قید شده است برای طرح در همان جلسه مجمع کتباً به مقام دعوت کننده پیشنهاد کند. مقام دعوت کننده مجمع مکلف است پیشنهاد واصله را در جلسه طرح نماید. در صورت تصویب، موضوع پیشنهادی در دستور جلسه مجمع بعدی که حداکثر باید ظرف دو ماه برگزار شود، قرار خواهد گرفت.

تبصره یک: در هر جلسه حداکثر سه پیشنهاد به ترتیب اولویت ارایه قابل بررسی است.

تبصره دو: ارایه هر گونه نقد یا نظر خارج از دستور جلسات مجمع عمومی مطلقاً ممنوع است.

ماده26) کلیه تصمیمات مجمع عمومی باید در صورت مجلس نوشته و به امضاء رئیس و منشی جلسه رسیده و سپس توسط هیئت مدیره و بازرس ساختمان نگهداری شود.

وظایف نمایندگان بلوک ها:

- مالکین هر بلوک دو نماینده یکی اصلی و دیگری علی البدل را برای مدت دو سال انتخاب می کنند.

- در 22 بلوک جمعاً 44 نماینده در شهرک فعالیت دارند که مدیریت اجرایی قسمت مشاع بلوک ها را بر عهده دارند و همچنین رابط بین مالکین بلوک ها با هیئت مدیره می باشند.

- در صورت انصراف، ناتوانی در انجام کار، غیبت طولانی، تخلف و غیره ساکنین  یا همان مالکین بلوک ها می توانند با مشورت هیئت مدیره افراد دیگری را برای نمایندگی انتخاب نمایند.

- نمایندگان بلوک ها می توانند تمامی مسایل هیئت مدیره را از طریق بازرس رصد نموده و اگر حقی بر اعضاء وارد است مطالبه نموده و به اطلاع اعضاء برسانند.

- اسامی این نمایندگان بعد از انتخاب توسط مالکان باید طی یک صورت مجلس به هیئت مدیره ارسال شود.

فصل چهارم

هیئت مدیره(رییس منشی - خزانه دار ) - بازرسین - مدیر اجرائی - داور

4-1: هیئت مدیره

ماده27) ارکان هیئت مدیره شامل سه نفر عضو اصلی (که عبارت است از رئیس، خزانه دار، منشی) و دو نفر عضو علی البدل است که اعضای اصلی بعد از انتخابات مجمع عمومی در اولین جلسه هیئت مدیره از بین خودشان رییس، خزانه دار و منشی انتخاب می کنند. در صورت امکان اعضای هیئت مدیره در شهرک سکونت دائمی داشته باشند تا از نزدیک با مشکلات شهرک آشنایی داشته باشند. هیئت مدیره بیلان کار سالانه تهیه و در برگه ای تایپ و تکثیر می کند و به اطلاع اعضاء می رساند.

ماده28)حضور در هیئت مدیره افتخاری بوده و هیچگونه حقوقی بابت عضویت در هیئت مدیره به آنان پرداخت نخواهد شد؛ اما با هر جلسه ای که برگزار می کنند، مبلغی به آن ها تعلق می گیرد که این جلسات در ماه می تواند تا سه مورد هم برگزار شود. مبلغ پرداخت ها بر عهده هیئت مدیره و از شارژ ماهانه قابل پرداخت خواهد بود.

ماده29) هیئت مدیره منتخب پس از انتخاب اشخاص مسئول در ماده 26 کلیه سوابق کار را از هیات سابق ضمن تنظیم صورت مجلسی تحویل خواهد گرفت.

ماده30) رسمیت جلسات هیئت مدیره با حضور نصف به علاوه یک اعضای اصلی صورت می پذیرد و اتخاذ تصمیم نیز با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

ماده31) هر یک از اعضای اصلی که بیش از چهار جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید یا سایر موانع قانونی نسبت به وی ایجاد شود مستعفی محسوب و با تصویب هیئت مدیره ، عضو علی البدلی که حائز اکثریت بیشتر بوده جایگزین وی خواهد شد.

تبصره 1- سلب مالکیت به هر دلیل و عنوان از جمله: فروش و تصرف توسط مراجع قانونی از هر یک از اعضاء هیئت مدیره در شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی به عنوان استعفاء از عضویت هیئت مدیره تلقی می گردد.

تبصره2) اعضاء هیئت مدیره موظف به اجرای دقیق اساسنامه، حمایت از حقوق و منافع مالکان بوده و نباید سابقه اعتیاد یا محکومیت کیفری داشته و ورشکسته به تقلب باشند.

4 2- رییس:

- مسوولیت اجرای تمامی مواد این اساسنامه و همچنین هیئت مدیره بر عهده ی رییس می باشد.

- رییس با رایزنی هایی که با شهرداری، آموزش و پرورش، بخشداری، آب و فاضلاب، اداره برق و غیره انجام می دهد، می تواند تا حدودی از بار مالی ساکنین کاسته و بیشتر آبادانی و عمران عمومی را از این طریق تامین نماید.

- رییس به اتفاق هیئت مدیره تمامی دارایی های تعاونی مسکن فرهنگیان را مورد بررسی قرار داده و اگر دارایی (نقدی و جنسی) مازاد مربوط به درآمد اعضاء وجود دارد به صندوق هیئت مدیره شهرک منتقل نماید.

- در صورت انصراف، فوت، کهولت سن و ناتوانی و غیبت بیش از حد یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره با نظر رئیس به ترتیب از اعضاء علی البدل جایگزین می شود.

4-3- خزانه دار:

ماده 32) هیئت مدیره یک عضو اصلی را به مدت یک سال به سمت خزانه دار (حسابدار) انتخاب می کند.

ماده 33) وظایف و اختیارات خزانه دار (حسابدار) به شرح ذیل است:

1- حسابدار باید در حد نیاز فردی متخصص باشد و تمامی صورت های بانکی, دریافت و پرداخت ها، صدور چک و هر چه مربوط به امور مالی شهرک است را در دفتری ثبت و بایگانی نموده و بتواند روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه بیلان کار بدهد.

2- تهیه دفتر ثبت درآمدها و هزینه های شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی

3- تهیه و نگهداری تصویر کلیه اسناد و مدارک مالی و عنداللزوم ارایه آن ها به بازرسین و مراجع قانونی

4- ارایه گزارش درآمدها و هزینه های سالانه شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی برای تصویب ترازنامه به مجمع عمومی تسلیم هیئت مدیره خواهد نمود.

5- حسابدار تمامی پرداخت ها را باید از طریق حساب بانکی که به امضای 2 نفر از 3 نفر اعضاء هیئت مدیره که حق برداشت دارند انجام بدهد.

4 4 - وظایف منشی:

منشی وظیفه دارد تا تمامی صورت جلسه ها را در دفتر مخصوص ثبت و بایگانی نموده و هر زمان که بازرس نیاز داشته باشد برای مطالعه در اختیار قرار بدهد. اطلاع رسانی جلسات هیئت مدیره ، مجمع عمومی و غیره بر عهده منشی است.

4-5- مدیر اجرائی: وظایف مسئولیتها و اختیارات آن

ماده 34) هیئت مدیره یک فرد ساکن ترجیحاً بازنشسته ای که توان جسمی و قدرت مدیریتی داشته باشد را به مدت دو سال که سه ماه اول آن آزمایشی است، به سمت مدیر اجرائی منصوب می نماید.

مدیر اجرائی مجری اساسنامه، مصوبات مجمع عمومی و تصمیمات هیئات مدیره، نماینده قانونی و تام الاختیار شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی بوده و می تواند درحدود مقررات اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی در موارد ذیل اقدام نماید:

1) امور اداری و اجرایی از قبیل: انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارایی شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی و تنظیم برنامه ها و بودجه سالانه و پرداخت حقوق و انجام هزینه ها، رسیدگی به محاسبات، تهیه آیین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، ادای دیون و وصول مطالبات، قطع خدمات مشترک واحدهای بدهکار، دعاوی ساختمان چه خواهان باشد و چه خوانده در تمام مراحل با تمام اختیار از رجوع به دادگاه های صالحه و اداره اجرای اسناد رسمی ثبت، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل، دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن.

2) انجام هماهنگی های لازم با هیئت مدیره ، نظارت بر امور شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی از قبیل نگهبانی، حفظ و نگهداری تاسیسات ساختمانی و ... ، نظارت بر بهداشت ساختمان و نظافت آن، هماهنگی با ارگانها و سازمان های دولتی، تهیه آئین نامه های اجرایی و نصب در تابلو اعلانات با هماهنگی هیئت مدیره ، پیگیری گزارشات بازرس، اخذ شارژ ماهیانه و غیره.

3) مدیر اجرائی تا پنجم هر ماه باید نسبت به اخذ شارژ ماهیانه اقدام نماید و مالکین مکلفند ظرف مدت تعیین شده سهم خود را به حساب شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی واریز نمایند.

4) مدیر اجرائی می تواند با اخذ نظر و نمایندگی از طرف هیئت مدیره مطابق قانون تملک آپارتمان ها و ضوابط جدید الحاقیه و اصلاحیه مالکین متخلف عمل نموده و حتی نام مالک متخلف را در تابلوی مخصوص با ذکر عواقب ناشی از آن به اطلاع عموم مالکان برساند.

5) انتخاب کارکنان شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی و استخدام آنان با نظر هیئت مدیره در حدود بودجه و اعتبارات مصوبه و همچنین نظارت بر کار آنان به نحوی که رفاه همگی ساکنین با حفظ حقوق شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی فراهم گردد.

6) ترتیب تشکیل پرونده هایی برای هر یک از آپارتمانها و دیگر واحدها با ذکر مشخصات مالکین یا متصرفین و همچنین قسمت های اشتراکی و عمومی و تاسیسات و متعلقات مربوطه به نحوی که بتوان حداکثر استفاده واقع گردد.

7) تهیه و تنظیم حساب مالکین هر یک از آپارتمان ها و دیگر واحد های ساختمانی و نگهداری انواع هزینه ها در دفاتر حساب بلوک به نحو روشن و قابل استفاده.

8) تنظیم گزارش عملیات و اقدامات سالیانه با ذکر ارقام برای تسیلم به هیئت مدیره که پس از اظهار نظر هیات به همراه گزارش خرانه دار در اختیار مجمع عمومی گذارده شود. این گزارش قبل از پانزده روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی باید تهیه و به هیئت مدیره تسلیم گردد.

9) نمایندگی شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی نزد مراجع قضایی و اداری و انتظامی و اجرایی و غیره.

10) مالکین یا قائم مقام آنان می توانند با نظر هیئت مدیره به پرونده های خود مراجعه کنند و مدیر اجرائی د رصورت موافقت هیئت مدیره پرونده متقاضی را در اختیار او خواهد گذاشت.

11) چون وظایف مدیر اجرائی شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی قائم به شخص است لذا او نمی تواند بدون تائید هیئت مدیره وظایف خود را کلاً به دیگری واگذار یا جانشین تعیین نماید.

12) تعهدات خارج از حدود اختیارات، تعهد شخصی تلقی می شود و برای شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی الزام آور نیست.

تبصره: در صورت قصور مدیراجرائی در انجام وظایف محوله یا تجاوز از حدود اختیارات تفویضی، هیئت مدیره موظف به عزل وی می باشد و مدیر اجرائی شخصاً مسوول جبران خسارت یا انجام تعهد مربوطه است.

13) مدیراجرائی مکلف است تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نماید. سهم هر شریک از حق بیمه به وسیله مدیر تعیین و از مالکین اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد.

14) در صورت نیاز حقوق ماهانه ای از طرف هیئت مدیره تصویب و برای مدیر اجرائی در نظر گرفته می شود.

15) مدیر اجرائی برای استخدام نیروی کار از فبیل: ( نگهبان، سرایدار، تاسیسات و نگهداری) در مرحله ی اول باید از ساکنین و اعضای شهرک استفاده نماید.

16) مدیر اجرائی با نظارت هیئت مدیره می تواند در تمامی ایام الله ها، شهادت ها، ولادت ها با همکاری و همیاری ساکنین تحرک و نشاط را در شهرک به وجود آورد.

17) نظارت بر امور خرید و فروش به گونه ای باشد تا خریداران در صورت لزوم از قشر فرهنگی باشند و در غیر این صورت از افراد خوش نام باشند. همچنین نظارت بر ضمانت بانکی در کار نقل انتقال صورت بگیرد تا خریدار با معرفی ضامن جدید به بانک ضامن قبلی از گردونه ی بانکی خارج شود. مدیر اجرائی باید در جریان خرید و فروش باشد. یک نسخه ای هم از خرید و فروش و نقل و انتقال همراه با فتوکپی صاحبان آن ها در پوشه ای جداگانه در اختیار مدیر اجرائی قرار بگیرد.

18) مدیر اجرائی با نصب یک صندوق انتقادات و پیشنهادات می تواند نظرات ساکنین را به هیئت مدیره گزارش بدهد.

19) مدیر اجرائی مسوول حفظ و نگهداری فضاهای سبز، خیابان ها، کوچه ها و تمامی فضاهای عمومی است.

ماده35) هیئت مدیره مکلف است در مواعد مقرر ذیل مالکین را جهت تشکیل مجمع عمومی دعوت نماید:

1- حداکثر دو ماه پس از پایان هر سال مالی برای تشکیل مجمع عمومی عادی

2- حداقل دو ماه قبل از پایان دوره خدمت هیئت مدیره و بازرسین

3- در صورتی که در یکی از مجامع عمومی تشکیل مجمع عمومی دیگری تکلیف شده باشد، حداکثر ظرف دو ماه پس از تشکیل آن مجمع عمومی

4- حداکثر ظرف یک ماه بعد از درخواست بازرس یا یک پنجم مالکین

5- حداکثر ظرف یک ماه پس از مصوبه هیئت مدیره مبنی بر برگزاری مجمع عمومی.

ماده36) هیئت مدیره فعلی موظف است حداکثر ظرف پانرده روز پس از انتخاب هیئت مدیره جدید، کلیه اوراق ، اسناد، دفاتر، حساب ها و موجودی ساختمان را با تنظیم صورت مجلس و حضور هیات رییسه مجمع عمومی و اعضاء بازرس (قدیم و جدید در صورت انتخاب هم زمان) به ایشان تحویل دهد.

تبصره: شروع تصدی هیئت مدیره جدید مشروط به خاتمه مدت خدمت هیئت مدیره قبلی است.

ماده37) شرکت اعضاء علی البدل و بازرس در جلسات هیئت مدیره بدون حق رای بلامانع است.

ماده38) عضویت در هیئت مدیره قائم به شخصیت عضو بوده و به هیچ عنوان قابل توکیل نیست.

ماده39) در صورت عدم حضور موجه مدیر اجرائی که هیئت مدیره قبلاً با آن موافقت نموده، هیئت مدیره جهت جلوگیری از اخلال در امور، برای نامبرده موقتاً جانشین تعیین خواهد نمود و در صورتی که مدیراجرائی بیش از سه روز متوالی غیبت غیر موجه نماید، عزل خواهد شد.

ماده40) عقد هر گونه قرار داد با شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، بازکردن حساب جاری و ثابت در بانک ها، دریافت وجه از حساب های ساختمان و حق امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها، حل و فصل دعاوی با صلح و سازش مطابق مقررات مالی فصل هشتم، و با موافقت دو تن از صاحبان امضاء امکان پذیر است.

ماده41) اعضای هیئت مدیره(اصلی و علی البدل) صرفاً به عنوان هیئت مدیره انجام وظیفه خواهند نمود و لذا نمی تواند تصدی دیگری را در شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی خود عهده دار باشند.

4-6- بازرس

ماده42) مجمع عمومی همزمان با انتخابات هیئت مدیره دو نفر را از به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت دوسال انتخاب می نماید.

ماده43) اعضاء هیئت مدیره و اقرباء نسبی یا سببی ایشان نمی توانند سمت بازرسی را به عهده بگیرند.

ماده44) در صورتی که پاسخی به استعلام نظر مکتوب هیئت مدیره ظرف یک هفته از سوی بازرس دریافت نشود جهت جلوگیری از وقفه در کار، هیئت مدیره می تواند از بازرس علی البدل کسب نظر نماید.

ماده45) وظایف و اختیارات بازرسین به شرح ذیل است:

1- بازرس توسط مجمع عمومی انتخاب می شود.

2- بازرس یا بازرسان می توانند هر گاه صلاح بدانند، تمامی امور مربوط به هیئت مدیره را رصد نموده و اگر تخلفی را مشاهده کردند در ابتدا تذکر و اگر برطرف نشد با هماهنگی هیئت مدیره مجمع عمومی فوق العاده ای تشکیل بدهد و مراتب را برای حل و فصل با آنان در میان بگذارند.

3- نظارت بر امور مالی و اداری شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی

4- نظارت بر عملکرد هیئت مدیره ، مدیر اجرائی و خزانه دار

5- اظهار نظر در مورد صحت صورت حساب ها و بیلان شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی

6- نظارت بر نحوه انعقاد قراردادها

7- نظارت بر حسن اجرای اساسنامه، قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرای آن

8- نظارت بر نحوه برگزاری مزایده ها و مناقصه ها

9- تهیه و نگهداری تصویر کلیه اسناد و مدارک مالی و عنداللزوم ارایه آن ها به مالکین و مراجع قانونی

10- رسیدگی به اعتراض ساکنین و مالکین از عملکرد مدیر عامل و هیئت مدیره و پاسخ مقتضی به ایشان

11- ارایه گزارش جامع در مورد عملکرد مدیر اجرائی، هیئت مدیره ، اجرای اساسنامه، در آمدها و هزینه های سالانه ساختمان به مجمع عمومی.

ماده46) بازرسین یا کارشناسان منصوب وی می توانند در هر موقع، هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات اداری مالی شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهند.

ماده47) هر یک از مالکین یا ساکنین می تواند اعتراض یا شکایت مکتوب خود را به بازرس ارایه نماید و مشارالیه موظف است درخصوص آن اتخاذ تصمیم و نتیجه را کتباً به معترض یا شاکی ابلاغ نماید.

ماده48) بازرسین مکلفند به محض اطلاع از نقص اساسنامه، قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن توسط هیئت مدیره ، مدیر اجرائی یا خزانه دار، ضمن ابلاغ تذکر کتبی، ایشان را به رعایت مقررات توصیه نموده و در صورت تکرار تخلف، مراتب را به استحضار شرکاء رسانده و مجمع عمومی فوق العاده را برگزار و حسب مورد، عزل اعضاء هیئت مدیره ، یا مدیراجرائی یا خزانه دار را به مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد نماید.

4 7 حل اختلافات (داور)

ماده49) درصورت بروز اختلاف بین مالکین و هیئت مدیره شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی به لحاظ انجام وظایف وهیئت مدیره آنان منحصرا از طریق داوری رفع خواهد شد.

ماده50) مجمع عمومی از بین مالکین یک نفر را به سمت داور اصلی و یک نفر را به عنوان علی البدل او به منظور حل اختلافات مذکور در ماده 105 به مدت یک سال انتخاب می نماید. برای این مورد می توانند از بین خودشان یا فرزندانشان که در رشته ی حقوق قضایی تحصیل کرده اند انتخاب نموده و یا یکی از مسن ترین افرادی که توانایی لازم جسمی و مدیریت بحران را دارا می باشد به عنوان ریش سفید و بزرگ شهرک برای داور انتخاب نمایند. درصورت فوت یا استعفاء و یا عدم استطاعت وصلاحیت ایفای وظیفه داوری، داور علی البدل به جای داور اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره: رای داور پس از ارجاع امر به او، از طرف هیئت مدیره یا شاکی ظرف مدت پانزده روز باید صادر گردد، مگر آن که دلایل موجهی برای تاخیر موجود باشد.

ماده51) داوران منتخبه، داور مرضی الطرفین اطلاق و رای صادره از طرف آنان قطعی ولازم الاتباع است.

ماده52) هرگاه مالکین یا قائم مقام آنان به طور انفرادی یا اجماع طوعا حاضر به اجرای رای نباشند ذینفع می تواند اجرای آن را از مراجع ذیصلاح قانونی درخواست نماید.

تبصره: مراجعه به داور از طرف شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی ودرخواست اجرای رای داور از مراجع صلاحیتدار و تعقیب آن تا حصول نتیجه نهایی و حتی وصول محکوم با مدیراجرائی است مگر آن که هیئت مدیره تصمیم دیگری اتخاذ نماید. ولی به هر حال شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی مکلف به اجرای مفاد رای داوراست ولو علیه او صادرشده باشد.

فصل پنجم

درآمدها و هزینه های شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی

ماده53) درآمدهای شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی عبارتند از:

1- پرداخت شارژ ماهانه توسط ساکنین و مالکین

2- اخذ جریمه دیر کرد تودیع شارژ

3- دریافت مال الاجاره از واگذاری واحدهای تجاری به برندگان مزایده عمومی

4- دریافت بهای انتفاع درمقابل هر گونه بهره برداری و استفاده از امکانات، مشاعات و تاسیسات ساختمان

5- فروش لوازم و وسایل اسقاطی شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی از طریق برگزاری مزایده عمومی

6- همیاری اشخاص اعم از مالکین و ساکنین در مقابل دریافت خدمات از هیئت مدیره یا کارکنان شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی

ماده54) هزینه های مشترک به شرح ذیل محاسبه و اخذ می شوند:

1- بهای آب، گاز و برق مشترک و سایر مواردی که بنا بر تشخیص هیئت مدیره با متراژ زیر بنا مرتبط هستند بر مبنای مساحت قسمت اختصاصی.

2- دستمزد کارکنان، نگهبانی، هزینه های اداری، عمرانی، زیباسازی، نظافت، نگهداری آسانسور، بهای برق مشترک، هزینه های تاسیساتی (تعمیرات و قطعات)، دستگاه های مولد برقی (پست برق و دیزل ژنراتور)، بیمه آتش سوزی، عوارض شهرداری مربوط به مشاعات شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی و سایر مواردی که بنا بر تشخیص هیئت مدیره ارتباطی با متراژ ندارند، بر مبنای تعداد آپارتمان ها و به صورت مساوی

تبصره: تا زمان صدور صورت مجلس تفکیکی و اسناد رسمی مالکیت واحدهای مسکونی، مخارج بند یک بر مبنای متراژ مفید آپارتمان ها که اجرا و توسط مهندس مشاور براورد شده است، محاسبه خواهد شد.

ماده55) پرداخت هزینه های مشترک اعم از آن که ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.

ماده56) مدیر اجرائی یا هیئت مدیره شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی با رعایت مفاد این اساسنامه، پس از تصویب هزینه های مشترک ماهانه میزان سهم هر آپارتمان از هزینه های مشترک را تعیین می کند.

ماده57) مالک یا استفاده کننده هر واحد موظف است سهم خود از هزینه های مشترک هر ماه را حداکثر تا پنجم همان ماه به حساب شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی واریز و اصل قبض بانکی را به دفتر هیئت مدیره تحویل دهد. هر مالک یا ساکنی که به هر علت و تحت هر عنوان، در ایفاء تعهد مذکور تاخیر یا تعلل نماید، مکلف است علاوه بر شارژ معوقه، به ازای هر ماه تاخیر معادل 5 درصد شارژ یک ماه به عنوان وجه التزام (خسارت تاخیر در انجام تعهد) به شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی پرداخت نماید.

تبصره یک: هیئت مدیره یا مدیر اجرائی، تحت هیچ شرایطی حق بخشش یا تخفیف جریمه فوق یا تقسیط هزینه های مشترک معوقه را نداشته و در صورت تخلف، خود مسوول پرداخت وجه معینه خواهند بود.

ماده58) در صورتی که مالک یا استفاده کننده آپارتمان به هر علت و تحت هر عنوان، بیش از دو ماه از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک تاخیر نماید از طرف هیئت مدیره یا مدیراجرائی یا قائم مقام وی، هزینه های مشترک به وسیله اظهار نامه کتبی با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود.

هر گاه مالک یا استفاده کننده مزبور طرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه کتبی بدهی خود را نپردازد، مدیر اجرائی یا قائم مقام وی می تواند به تشخیص خود و با توجه به امکانات شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی از دادن خدمات مشترک از قبیل آب، برق (اختصاصی)، گاز، تلفن و غیره به او خودداری کند و در صورتی که مالک یا استفاده کننده همچنان اقدام به تسویه حساب ننماید، مدیراجرائی می تواند بنا به صلاحدید خود یا از طریق مراجع ذیصلاح و یا دادگاه (هر کدام که مناسب باشد) مطالبات شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی را از بدهکار وصول نماید.

درهر صورت، وصل خدمات مشترک مستلزم تسویه حساب کامل و پرداخت جریمه معینه خواهد بود.

در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه­های مشترک طبق ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان­ها که عینا بشرح زیر می­باشد اقدام خواهد شد.

ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان­ها: در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه­های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیره به وسیله اظهار­نامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می­شود. هر گاه مالک یا استفاده کننده، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار­نامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیره می­توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل آب، برق، گاز و غیره به او خودداری کنند و در صورتی که مالک و یا استفاده کننده هم چنان اقدام به تسویه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیره برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد.

عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیئت مدیره موظف می­باشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فورا اقدام نمایند.

*تبصره 1: رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیره و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه­های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.

*تبصره 2: نظر مدیر یا هیئت مدیره ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین، قابل اعتراض است. دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی می­دهد. این رأی قطعی است در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد.

*تبصره 3: در صورتی که مالک یا مصرف کننده مجددا و مکررا در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه­های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی­ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها به عنوان جریمه می­باشد.

ماده59) در صورتی که قطع خدمات مشترک موثر نباشد مدیر اجرائی یا جانشین وی می تواند به مراجع قضایی مراجعه و از دادگاه تقاضا نماید و واحد بدهکار را از دریافت خدمات اختصاصی محروم و تا دو برابر بدهی به نفع شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی جریمه نماید.

ماده60) مالک یا مستاجر موظف هستند قبل از واگذاری آپارتمان خود به دیگری با هیئت مدیره تسویه حساب کامل و رسید دریافت نماید و او را از مفاد این اساسنامه آگاه نماید، در غیر این صورت دو طرف متضامناً مسوول پرداخت مطالبات شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی خواهند بود.

ماده61) مستاجر یا متصرف آپارتمان مکلف است سهم واحد مربوطه از هزینه های مشترک را به قائم مقامی از مالک و مطابق مفاد این اساسنامه پرداخت نماید و اختلافات فی مابین ایشان، هیچ گونه تاثیر در وصول بدهی واحد نداشته و مالک و مستاجر متضامناً مسوول پرداخت مطالبات شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی هستند.

تبصره: چنانچه مالک آپارتمان به هر علت از پرداخت هزینه توسعه عمرانی از جمله امکانات، تعمیرات اساسی، بازسازی، عوارض نوسازی و خدمات، بیمه آتش سوزی و سایر مخارجی که به تشخیص هیئت مدیره ، صرفاً به عهده مالکین می باشد، در مهلت مقرر خودداری نماید، مستاجر یا ساکن واحد مربوطه موظف است به قائم مقامی از طرف مالک، وجه معینه را پرداخت و حسب مورد، از اجاره بها کسر یا به حساب وی منظور نماید.

ماده62) هر یک از مالکین و ساکنین ضمن پرداخت منظم شارژ می تواند اعتراض یا شکایت کتبی خود در مورد هزینه های مشترک، نقض اساسنامه و امور مالی اداری ساختمان را حسب مورد به مدیراجرائی، هیئت مدیره ، خزانه دار یا بازرسین ارایه و رسید دریافت نماید و هر یک از ایشان موظف هستند حداکثر ظرف پانرده روز به موضوع رسیدگی و نتیجه را کتباً به معترض ابلاغ کند.

شاکی در صورتی که پاسخ داده شده را موجه نداند یا در مهلت مقرر پاسخی دریافت نکند می تواند در مراجع صالح قضایی اقامه دعوا و احقاق حق نماید.

ماده63) نرخ ماهانه هزینه های مشترک یا شارژ هر سال با توجه به مخارج شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی حداقل دو ماه قبل از پایان سال مشترکاً توسط هیئت مدیره و بازرسین تصویب و به مالکین و ساکنین ابلاغ خواهد شد.

ماده64) هیئت مدیره می تواند با ذکر موارد معین و با موافقت بازرسین در هر سال حداکثر دو ماه شارژ مازاد جهت پرداخت هزینه های ضروری یا پیش بینی نشده تصویب و از مالکین اخذ نماید.

مطالبه هر گونه مبلغ بیشتر منوط به تصویب مجمع عمومی است.

ماده65 ) نظر به اینکه برای تأمین هزینه­های تعویض و نوسازی قسمت­های مشترک ساختمان و تأسیسات عمومی از قبیل برق، موتورخانه، ایستگاه گاز، آسانسور و غیره، ذخیره تعویض و نوسازی ضروری است، مجمع عمومی (عادی یا فوق العاده) بنابر پیشنهاد هیئت مدیره مبلغ قابل پرداخت بعنوان ذخیره و تعویض و نوسازی و نحوه استفاده از آن را تعین می­نماید و هر یک از مالکان موظف هستند که سهم خود را از ذخیره مذکور طبق تصویب مجمع عمومی بپردازند.

مبلغ جمع­آوری شده تا زمان استفاده بصورت سپرده مدت دار و یا اوراق بهادار نگهداری می­شود و هیچ مالکی حق پس گرفتن مبلغ پرداختی از این بابت را ندارد.

فصل ششم

بازسازی ساختمان

ماده66) بازسازی ساختمان مطابق مقررات قانون تملک آپارتمان ها خواهد بود.

فصل هفتم

قسمت های مشترک و مقررات داخلی

ماده67) قسمتهای مشترک ساختمان عبارتند از:

1- زمین ساختمان

2- تاسیسات قسمت های مشترک از قبیل چاه آب، پمپ، منابع آب، موتورهای پمپاژ آب، تابلوهای برق، کنتورها، مرکز مخابرات، انبارها، و سایر اماکنی که مالک معین ندارند، آسانسورها، چاه های آب و فاضلاب، لوله های فاضلاب و آب، برق، گاز، تلفن، پشت بام و غیره

3- اسکلت ساختمان

تبصره: جدارهای فاصل بین قسمت های اختصاصی، مشترک بین آن قسمت ها است مشروط بر این که جزء اسکلت ساختمان نباشد.

4- درها، پنجره ها، راهروها، راه پله ها، پاگردها و غیره

5- بام و کلیه تاسیساتی که برای استفاده عموم شرکاء یا حفظ بنا در آن احداث گردیده است.

6- نمای خارجی ساختمان

7- محوطه ساختمان و حق استفاده از آنها منحصر به یک یا چند آپارتمان نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد.

8- سالن ورزشی و استخر

9- بخش تجاری

ماده68) چنانچه هر زمان، هر یک از مالکین ، قصد تغییرات داخلی واحد خود را داشته باشد، موظف است حداقل پانزده روز قبل، موضوع را به صورت مکتوب و مشروح به هیئت مدیرهاجرائی اطلاع و پس از صدور مجوز توسط هیئت مدیره ، عملیات مزبور را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهد.

ماده69) ترمیم یا تعمیر ضروری واحدها با اطلاع و موافقت کتبی مدیر عامل یا قائم مقام وی بلامانع است.

ماده70) هرگونه عملیات داخلی واحدها که به هر طریقی موجب تغییر رنگ، اسکلت، نمای خارجی، تاسیسات و ... ساختمان شود مطلقاً ممنوع و منوط به تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

ماده71) انجام هرگونه تعمیرات داخلی آپارتمان بر عهده مالک یا استفاده کنند آن است مگر آن که تعمیرات مذکور به تشخیص مدیر اجرائی یا هیئت مدیره مربوط به قسمت های مشترک باشد.

ماده72) چنانچه خرابی از یک واحد مسکونی به قسمت اختصاصی دیگری سرایت نماید، مالک یا استفاده کننده آپارتمان سرایت دهنده به هر طریق موظف به تعمیر فوری آن می باشد. در صورت قصور، امتناع یا ممانعت وی از رفع یا تعمیر خرابی، هیئت مدیره موظف است پس از ابلاغ اخطار کتبی به نامبرده، خدمات مشترک واحد متخلف را تا حل موضوع قطع نماید.

ماده73) در صورتی که مالک یا استفاده کننده آپارتمان به هر علت، هزینه رفع مشکلات یا خرابی قسمت اختصاصی خود که موجب ورود خسارت به آپارتمان غیر است را نپردازد، هیئت مدیره اجرائی موظف است واحد مربوطه را بدهکار و تا وصول بدهی از ارایه هر گونه خدمات مشترک به وی خودداری نماید.

ماده74) انجام هر نوع فعالیت تجاری و اداری در واحدهای مسکونی مطلقاً ممنوع است.

ماده75) نصب یا گذاردن هر نوع شئی اعم از بند لباس، تابلو، آنتن، نوشته ، لوازم، حفاظ و مصالح و غیره در مشاعات، نمای خارجی و تراس واحد ها و جاکفشی درلابی ممنوع است.

تبصره یک: مدیر اجرائی مکلف است بلافاصله پس از اطلاع از نقض این ماده توسط هر یک از مالکین یا ساکنین، رفع تخلف را کتباً از وی تقاضا کند و مشارالیه باید حداکثر ظرف سه روز درخواست مدیراجرائی را اجابت نماید، در غیر این صورت تا رفع تخلف مربوطه ارایه هر گونه خدمات به وی ممنوع و شامل جریمه خواهدبود.

تبصره دو: سایر مصادیق این ماده توسط هیئت مدیره و موافقت بازرسین تعیین می گردد.

ماده76) مالک هر واحد موظف است لوله های آب و فاضلاب، گاز، و کابل های برق قسمت اختصاصی خود را به نحوی حفظ نماید که موجب ورود خسارت به سایرین نشود.

ماده77) هر ساکن یا مالک موظف است حداقل 7 روز کاری قبل از انتقال هر گونه اسباب و اثاثیه، با در دست داشتن اسناد پرداخت شارژ و کلیه بدهی های معوقه، جهت اخذ مجوز و پرداخت وجه استفاده از آسانسور به دفتر هیئت مدیره مراجعه نماید.

ماده78) استفاده اختصاصی و رایگان هر یک از ساکنین و مالکین از خدمات، امکانات، تاسیسات و قسمت های مشترک از قبیل آسانسور، به هرنحو و تحت هر عنوان مطلقاً ممنوع و بهره برداری از آنها، حسب مورد، مستلزم پرداخت همیاری یا مال الا اجاره مصوب هیئت مدیره خواهد بود.

تبصره: هیئت مدیره موظف است مبلغ همیاری را، حسب مورد، با حفظ منافع تمام مالکین به ویژه آنهایی که به هر دلیل از امکانات و قسمت های مشترک استفاده نمی کنند، تعیین نماید.

ماده79) نصب هر گونه بر چسب، آکهی و اعلامیه توسط مالکین یا سایرین در قسمت های مشترک و دعوت از ساکنین و غیر ساکنین جهت بازدید از وسایل در معرض فروش نظیر لوازم خانگی مازاد یا هر گونه فعالیت تجاری دیگر ممنوع است.

ماده80) چنانچه خودروی هر یک از ساکنین، روغن ریزی داشته باشد، مالک یا استفاده کننده آن موظف است در سریعترین زمان ممکن ، عیب خودرو را رفع نماید، در غیر این صورت از ورود خودروی مزبور به پارکینگ مجموعه ممانعت به عمل خواهد آمد.

ماده81) احداث هر نوع بنای جدید اعم از جکوزی، و غیره که به هر طریق منجر به افزایش مصرف آب و گاز گردد، منحصراً با موافقت هیئت مدیره و بازرسین و پرداخت وجه اضافی مجاز است.

ماده82) هر گونه اقدامی که منجر به نقض حقوق سایرین و ایجاد خطر یا مزاحمت برای واحد های مجاور گردد، مطلقاً ممنوع است و تبصره یک ماده 75 در مورد متخلف اعمال می شود.

ماده 83) هر گونه تغییر در سیستم لوله کشی گاز به هر منظور اعم از توسعه شبکه یا افزایش نقاط مصرف، مطلقاً ممنوع است.

ماده 84) تغییر رنگ یا جنس درب ورودی یا نصب حفاظ آهنی ممنوع و منوط به تصویب هیئت مدیره است.

ماده 85) ایراد هرگونه خسارت به اموال مشترک ساختمان اعم از تاسیسات، آسانسورها و غیره موجب مسوولیت مدنی و درصورت عمدی بودن، موجب مسوولیت کیفری برای زیان زننده بوده و ایشان موظف به جبران تمام ضرر و زیان وارده خواهد بود.

ماده 86) افزایش زیربنای مفید آپارتمان ها به هر نحو به ویژه محصور نمودن تراس یا الحاق آن به فضای داخلی آپارتمان مطلقاً ممنوع بوده و هیئت مدیره موظف است حسب مورد از اقدام مزبور ممانعت یا علیه متخلف در مراجع قضایی طرح دعوا نموده و موضوع را تا حصول نتیجه قطعی و رفع بنای احداث شده تعقیب نماید.

ماده87) هر اقدامی که به هر نحو موجب کاهش مقاومت کلی ساختمان گردد یا منجر به افزایش بار مرده ساختمان یا ایجاد مزاحمت برای سایرین گردد نظیر احداث دیواره هایی که پیش بینی نشده یا تغییر سرامیک به سنگ ممنوع است.

ماده 88) حقوق هر مالک و سهم او در قسمتهای مشترک غیر قابل تفکیک بوده و به هیج وجه نمی تواند به شخص یا اشخاص دیگر اعم از شرکاء و غیر آنها انتقال یابد.

ماده 89) هیچ یک از مالکین حق واگذاری متعلقات و ملحقات آپارتمان خود از قبیل انباری و پارکینگ را بطور مجزا به شخص ثالت (به جز مالکین ساختمان) ندارد.

ماده 90) نصب و گذاردن هر نوع شئی در قسمت های مشترک یا نمای خارجی ساختمان مطلقاً ممنوع و مدیر اجرائی موظف به جمع آوری و ضبط آنها است. ضمناً پهن کردن یا آویزان کردن لباس در قسمت های مشترک از جمله راهروها و تراس ها و همچنین در پنجره ها ممنوع است.

تبصره: نصب یا گذاردن اشیای هم شکل و یکسان ماننده گلدان در محل های معین با تصویب مجمع عمومی یا هیئت مدیره و موافقت بازرسین بلامانع است.

ماده91) نگهداری هر گونه حیوان اعم از اهلی یا وحشی در قسمت های مشترک واختصاصی مطلقاً ممنوع است و تبصره یک ماده 75در مورد متخلف اعمال می گردد.

فصل هشتم

مقررات مالی

ماده 92) هر گونه وجه ماخوذه (شارژ، همیاری، و ...) باید به حساب بانکی شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی که توسط خزانه دار و دو عضو اصلی هیئت مدیره افتتاح می شود، واریز گردد.

ماده 93) برداشت از حساب مذکور با امضاء دو تن از صاحبان حساب و مهر شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی معتبر است.

ماده 94) پرداخت هرگونه وجه باید با تنظیم سند حسابداری و ترجیحاً به وسیله چک انجام شود.

ماده95) مبلغ تنخواه مدیر اجرائی جهت انجام امور جاری توسط هیئت مدیره و بازرسین تعیین و در اختیار وی قرار خواهد گرفت.

ماده 96) مدیر اجرائی تحت هیچ شرایطی حق هزینه از وجوه شارژ و در آمدها را ندارد.

ماده 97) هیئت مدیره موظف است حداقل ده درصد از هزینه های مشترک ماخوذه را به عنوان اندوخته ثابت در حساب سپرده مدت دار سپرده گذاری نماید. مبلغ مذکور بنا بر تصمیم مجمع عمومی جهت تعمیرات اساسی، توسعه امکانات، بازسازی و هزینه حوادث غیر مترقبه شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی استفاده خواهد شد.

ماده 98) صلاحیت انجام معاملات، ایجاد تعهدات و انعقاد قرار دادها به ترتیب ذیل است:

1- کمتر از دویست هزار تومان توسط مدیر اجرائی بدون استعلام بها

2- کمتر از یک میلیون تومان توسط رییس هیئت مدیره با استعلام بها

3- تا ده میلیون تومان توسط هیئت مدیره با مناقصه یامزایده محدود

4- بیش از ده میلیون تومان توسط هیئت مدیره پس از موافقت بازرسین با مناقصه و مزایده عمومی

تبصره: خرید از شرکت های دولتی بدون رعایت شرایط فوق امکان پذیر است.

فصل نهم

حقوق و وظایف مالکین

ماده 99) مالک هر واحد آپارتمانی حق استفاده کامل از آن واحد را دارد و بنا به میل و سلیقه خود می تواند قسمتهایی را که در اختیار دارد مورد استفاده شخصی قرار دهد مشروط به اینکه به حقوق سایر مالکین یا منافع جمعی آنان و شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی لطمه ای وارد نیاورد و اقدامی نکند که به استحکام ساختمان و یا حفظ وضعیت وهم آهنگی آن صدمه ای وارد شود. لزوماً هر آپارتمان بایستی بمنظور استفاده یک واحد خانواده و به منظور سکونت مورد استفاده قرار گیرد و بطور کلی مبادرت به انجام هر نوع عمل بمنظور کسب و یا پیشه و تجارت مطلقاً ممنوع می باشد.

تصرف مالکین در داخل آپارتمان ها مشروط به شرایط زیر است:

الف- مالک هر واحد می تواند به میل خود در داخل آپارتمان تغییراتی بدهد ولی در هیچ صورت مجاز نخواهد بود که دیوارها و نمای اصلی و یا دیوار داخلی داکتهای محل عبور لوله های تاسیسات را تغییر دهد.

ب- دست زدن به استخوان بندی ساختمانها بطور کلی و مطلقاً ممنوع می باشد.

ج- مالکین آپارتمانها حق ندارند وضع پنجره ها و دربهای خارجی و بطور کلی آنچه از خارج دیده می شود تغییر دهند، جنس و رنگ و شکل این قسمتها را نمی توان بدون موافقت کتبی هیئت مدیره تغییر داد.

د- نگهداری و استفاده از وسایل یا اشیایی که باعث افزایش حق بیمه متعارف گردیده و نهایتاً موجب تضرر مالکین سایر آپارتمانها می باشد. بکلی ممنوع است و به همین طریق نیز مالکان و قائم مقام آنها مجاز به استفاده از وسایل مورد اشاره در قسمتهای مشترک نیز نخواهند بود.

ه- هیچیک از مالکان و قائم مقام آنان مجاز به نصب علامات، آگهی ها و یا اطلاعیه ها به هرنوع و شکل در قسمت خارجی آپارتمانهای خود و یا در قسمت های مشترک نمی باشند.

و- نصب هر نوع آنتن در قسمت تراس و بالکن هر آپارتمان ورودی پشت بام ممنوع می باشد و در قسمتهای مشترک جلب نظر هیئت مدیره لازم و ضروری است.

ز- نگهداری و یا پناه دادن حیوانات اهلی وغیر اهلی در قسمت های مشترک و یا اختصاصی به طور کلی ممنوع است.

ح- نصب و استفاده از بندهای لباس و مشابه آن در هیچیک از قسمتهای مشترک و تراس اختصاصی وجاکفشی درلابی طبقات مجاز نمی باشد.

ط- مالکان و ساکنان آپارتمان ها مجاز به ایجاد هیچگونه سر و صدا به ویژه موسیقی با صدای بلند و یا اقدام به هر عمل غیر قانونی یا غیر اخلاقی نخواند بود و مکلفند مهمانان و مراجعان و خدمتگزاران خود را از انجام هر یک از اعمال مذکور در فوق منع نمایند.

ی- تغییر آپارتمانها به اطاق های مبله به منظور اجاره دادن به اشخاص ممنوع است ولی اجاره دادن تمام آپارتمان بصورت مبله و یا غیر مبله برای سکونت امکان دارد. بنابراین ایجاد کلاس در آپارتمان ها و یا ایجاد مراکز خلاف اخلاق و آداب و بطور کلی هر عملی که موجب ناراحتی سایر مالکین گردند در آپارتمان ها ممنوع می باشد.

ک- در صورت اجاره دادن آپارتمان مستاجر و مالک متضامناً مسئول پرداخت هزینه های مستمری ماهانه و هزینه های دیگر خواهند بود وبطور کلی در این اساسنامه هر جا که مسئولیت و یا حقی برای مالک شناخته شده باشد در صورت اجاره و واگذار نمودن همان حق و مسئولیت نیز برای مستاجر وجود خواهد داشت. مالک موظف است قبل از اجاره و واگذار نمودن آپارتمان این اساسنامه را به امضای مستاجر برساند.

ل- آویز کردن البسه و ملافه و غیر آن در جلوی پنجره ها ممنوع است. گلدانها باید طوری مهارگردند که از سقوط آن جلوگیری وهمچنین ظرفی برای آب اضافه آنها وجود داشته باشد و باعث خیس شدن دیوارها وناراحتی همسایه ها و عابرین نشود و درصورت عدم رعایت مسئول خسارت وارده خواهند بود.

م- دربهای ورودی آپارتمانها، پنجره هاا، طارمی ها و بطور کلی آن چیزهایی که به هماهنگی و زیبایی ساختمان ارتباط دارد حتی اگر در ملک اختصاصی باشد نمی تواند تغییر کند مگر با موافقت قبلی هیئت مدیره .

ن- هیچ نوع نوشته و علامتی نمی تواند در جلوی نمای هریک از آپارتمانها نصب گردد.

س- برای جلوگیری از آب چکه و ریزش در کانال های لوله کشی، شیرهای آب باید سالم نگهداری شود و اگر تعمیراتی در آنها لازم است بدون تاخیر انجام گردد.

ع- هر مالک در قبال سایر مالکین مسئول ضررهایی است که احتمالاً از ملک او منشاء گرفته و به نحوی مقصر است.

ف- هر مالک مکلف است به هزینه خود ملک اختصاصی خود را تعمیر و نگهداری نماید و اشیایی را که در اثر کثرت استعمال از بین رفته تعویض کند. بطوریکه به استحکام و هماهنگی ساختمان خللی وارد نیاورد.

ظ- در صورت جلب موافقت قبلی هیئت مدیره و موافقت شهرداری در حدود موافقت اعلام شده می توان دو یا چند آپارتمان را بهم متصل ساخت ولی هیچ آپارتمانی رانمی توان بدو یا چند قسمت تقسیم کرد.

ق- ساکنان مجاز به پرتاب اشیاء یا تکاندن پسمانده غذا در سفره از پنجره به بیرون به منظوراستفاده پرندگان نبوده و درصورت مشاهده برابر مقررات با متخلفین برخورد خواهد شد.

ماده 100) هر مالکی مکلف است در صورت انتقال عین یا منفعت ملک خود به شخص دیگری مراتب را ابتدا کتباً به دفتر شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی اعلام و پس از تایید هیئت مدیره مجاز به انجام آن خواهد بود.

فصل دهم

انتقال ملک به اشخاص ثالث

ماده 101) چون حقوق مالکین آپارتمان ها وابسته به حقوق قسمتهای مشترک است و این نیز غیر قابل تفکیک می باشد لذا هر مالک مکلف است در زمان انتقال عین یا منفعت آن، نسخه ای از این اساسنامه را به امضای منتقل الیه رسانده و آنرا به مدیرشهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی تسلیم نماید، ممکن است درزمان انتقال در سند رسمی نیز قید گردد که منتقل الیه اساسنامه را خوانده و با قبول مقررات آن ملک را خریداری نموده است در غیر اینصورت ناقل و منتقل الیه درمقابل شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی مسئول بوده و ملزم به پرداخت خسارت ناشیه از آن خواهند بود. هرگونه انتقال با موافقت هیئت مدیره مجاز خواهد بود.

ماده 102) هر گاه مالک یا قائم مقام او بخواهد برای مدت کوتاهی در غیاب خود ملک خود را در اختیار شخص یا اشخاص دیگری قرار دهد باید مراتب را کتباً به دفتر بلوک اطلاع دهد و در صورت موافقت هیئت مدیره این کار مجاز خواهد بود. در صورت ورود خسارات از ناحیه شخص غیر مالک، مسئول، مالک اصلی است و او باید جبران خسارت وارده را بنماید.

فصل یازدهم

مقررات مربوط به حق استفاده از پارکینگ و فضاهای مشترک

1- حق استفاده از پارکینگ عمومی از نزدیک بلوک مسکونی محفوظ است. محل پارکینگ تنها بمنظور پارک کردن وسیله نقلیه به ویژه اتومبیل سواری مورد استفاده قرارمی گیرد.

2- بطور کلی از نقطه نظر اداره امور عمومی شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی، پارکینگ عمومی جزء قسمتهای مشاع محسوب گردیده و تمامی مقررات و ضوابطی که در مورد اداره امور قسمتهای مشترک رعایت آنها لازم است در مورد پارکینگ ها لازم الرعایه خواهد بود.

3- تعمیر و نگهداری و انجام تغییرات در پارکینگها بعهده بلوک مربوطه است و مالکین مجاز به اقدام فردی در این باب نمی باشند.

4- وسیله نقلیه میهمان اجازه ورود به داخل محوطه شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی را نخواهند داشت. مگر با هماهنگی نگهبان، حضور مالک و کسب اجازه.

فصل دوازدهم

بیمه ساختمان

ماده103) مدیر ساختمان مکلف است که تمامی ساختمان­ها اعم از آپارتمان­ها، پارکینگ­ها، انبارها و قسمت­های مشترک و بطور کلی کلیه بنا را بصورت یک واحد در مقابل خطر اصلی (آتش سوزی، انفجار و صاعقه) و زلزله بیمه نماید. حق بیمه و هزینه­های مربوط به آن بصورت هزینه­های مشترک بین مالکان تقسیم خواهد شد و در صورت وقوع حادثه که مورد آن بیمه شده باشد مدیر ساختمان به نمایندگی از طرف شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی به شرکت بیمه مراجعه و خسارت مربوط را دریافت می­دارد. مبلغ وصول شده از شرکت بیمه در حساب جاری مخصوص شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی نزد بانک نگهداری شده و منحصراً صرف قسمت­های حادثه دیده خواهد شد، مگر اینکه با نظر مجمع عمومی (عادی یا فوق العاده) به مصارف دیگری برسد.

فصل سیزدهم

سایر مقررات

ماده104) هیچ یک از مالکین حق ندارد بدون موافقت اکثریت مطلق مالکین تغییراتی در محل درب، شکل درب و در نمای خارجی قسمت اختصاصی خود بدهد.

ماده105) هیئت مدیره و مدیر اجرائی موظفند به هر طریق ممکن اعم از اداری، اجرایی، انتظامی و قضایی از نقض مواد این اساسنامه، قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن توسط مالکین و ساکنین جلوگیری نمایند.

ماده 106) هر مالک از حق نظارت بر عملکرد هیئت مدیره ، مدیراجرائی و بازرسین برخوردار است.

ماده 107) اعضای هیئت مدیره ، مدیر اجرائی و بازرسین نمی توانند در مزایده ها و مناقصه های مجموعه شرکت نمایند.

ماده 108) اعضای هیئت مدیره ، مدیر اجرائی و بازرسین حق ندارند در معاملاتی که با شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی انجام می شود به طور مستقیم و یا غیر مستقیم طرف معامله واقع شوند.

ماده 109) ارایه خدمات به مستاجرین یا استفاده کنندگان آپارتمان ها منوط به اخذ تعهد کتبی از ایشان مبنی بر رعایت دقیق مقررات این اساسنامه توسط مدیر اجرائی است.

ماده 110) گزارش سالانه ی مالی شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی از اول دی ماه هر سال آغاز و بیست و نهم اسفند ماه خاتمه می یابد.

ماده 111) در موارد سکوت یا نقص این اساسنامه ، لایحه قانون تجارت 1347 ، قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن و سایر مقررات جاری کشور، حاکم خواهند بود.

ماده 112) در مواردی که برای تغییرات و تعمیرات یا تأمین بهره­برداری مالکان از وسایل مکانیکی و برقی و غیره ورود به قسمت­های اختصاصی ضرورت پیدا نماید فقط سرویس­کاران و کارمندانی که معرفی­نامه و یا کارت شناسائی عکس­دار با إمضای مدیر ساختمان در دست دارند می­توانند وارد قسمت اختصاصی مالک شوند.

ماده ) کلیه مواردی که در این اساسنامه پیش­بینی نشده است تابع قانون تملک آپارتمان­ها و آئین­نامه اجرائی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط می­باشد و آن قسمت از موارد این اساسنامه که با قوانین مزبور مغایرت داشته باشد ملغی می­باشد.

ماده113) در صورتیکه تصمیم به انحلال شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی گرفته شود و یا بعللی منحل گردد مجمع عمومی فوق­العاده نسبت به کلیه دارائی شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی اعم از منقول یا غیر منقول (پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی­ها اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ماده114) با توجه به عدم تکمیل بخش تجاری و استخر و سالن بدنسازی شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی و نیاز به سرمایه گذاری جدید در این زمینه، هیئت مدیره تلاش لازم را در جهت کسب سرمایه و یافتن سرمایه گذار انجام خواهد داد. در صورت نیاز به مشارکت اعضا، صرفا مالکینی که در این بخش سرمایه گذاری کرده اند از منافع آن بهره مند خواهند شد.

ماده 115) کلیه معاملات مالکان شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، اجاره، استیجاره، پیمانکاری، اجرت کار و غیره (به استثنای موارد مشمول مقررات قانون کار در رابطه با بکارگیری کارگران موقتی و دائمی) در حدود مقررات این آئین نامه و از طریق مناقصه و مزایده انجام خواهد شد (مگر در موارد مستثنی که مطابق مقررات آتی صورت می­گیرد.)

ماده 116) استفاده از خدمات تخصصی یا مشورتی اشخاص حقیقی یا حقوقی، لزوماً از طریق انعقاد قرارداد صورت خواهد گرفت.

ماده117) این اساسنامه در سیزده فصل و 117 ماده تهیه و در مجمع عمومی فوق العاده مورخه ........................... شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی به تصویب رسیده که پس از تکثیر در اختیار کلیه بلوک ها (واحدها) قرارداده شده تا با مطالعه دقیق آن و رعایت مفاد مربوط برگ پیوست را امضاء وجهت درج در سوابق برگ پیوست به هیئت مدیره تحویل گردد.                  

  من الله التوفیق

فرم (1)

« به نام خدا »

تعهدنامه سکونت در شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع)

مقدمه: با توجه به اینکه مالک و بانیان این شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی مجموعه ای از فرهنگیان محترم می باشند لازم است مالکین و ساکنین به منظور حفظ اعتبار و شئونات شهرک موارد مندرج در این تعهدنامه را بطور کامل رعایت نمایند. بندهای این تعهدنامه برگرفته از اساسنامه شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی و قانون تملک آپارتمانها بوده و برمبنای حفظ آسایش و رفاه عمومی اعضا و عدم اضرار به غیر تنظیم شده و به هیچ عنوان بنای دخالت در حریم خصوصی اعضا را به شرطی که مخل آسایش ساکنین و اضرار به غیر نباشد، ندارد.

1- هرگونه نقل و انتقال و جابجائی ساکنین باید حداقل سه روز قبل از انجام، کتباً به اطلاع هیئت مدیره برسد. قبل از انتقال باید با هیئت مدیرهتسویه حساب مالی انجام شده باشد. برای انتقال وسایل به داخل شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی باید مبلغ یک میلیون ریال به حساب هیئت مدیرهبابت هزینه نقل و انتقال اثاثیه به داخل شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی واریز و فیش آن به هیئت مدیرههیئا مدیره تحویل شود. نهایتا پس از تایید هیئت مدیرههر برج مجوز حمل اثاثیه و سکونت صادر خواهد شد. کلیه ساکنینی نیز که قبل از تصویب این تعهدنامه اسباب کشی کرده اند ملزم به پرداخت این مبلغ می باشند.

2- اجاره یا فروش واحدها به افراد مجرد ممنوع است.

3- اجاره یا فروش یک واحد به بیش از یک خانواده مغایر مقررات و ممنوع است.

4- ورود و خروج لوازم اساسی و حجیم (یا سنگین) منزل باید در دفتر نگهبانی ثبت گردد .

5- ساکنین هر واحد مسکونی باید قبل از سکونت برای دورانی که در شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی ساکن می باشند مبلغ 20000 ریال به ازای هر متر مربع آپارتمان خود را به حساب هیئت مدیرهواریز کنند که این مبلغ تا زمان تخلیه واحد مسکونی به عنوان تضمین برای خسارات احتمالی و یا تأدیه بدهی های احتمالی، در حساب ذکر شده خواهد ماند. این مبلغ پس از تخلیه واحد و تسویه حساب نهایی با هیئت مدیره ، مسترد خواهد شد.

6- هزینه ای که به عنوان شارژ دریافت می گردد جهت پرداخت هزینه های جاری شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی مانند سرویس و تعمیر آسانسور، درب پارکینگ، زیبائی ساختمان، حقوق سرایدار، نگهبانان، گلکاری، کارکنان تأسیسات و پرداخت بهای آب و برق و گاز شهری مصرفی عمومی و غیره می باشد. پرداخت بهای برق مصرفی اختصاصی و تلفن بعهده ساکنین بوده و خارج از هزینه شارژ می باشد.

7- کلیه مالکین و ساکنین باید بخش ثابت شارژ ماهیانه را (طبق مصوبات هیئت مدیره ) هر چند که واحد مورد نظر تخلیه باشد یا کسی در آن ساکن نباشد به موقع و کامل پرداخت نماید.

8- شارژ ماهیانه باید در اول هر ماه براساس مصوبات هیئت مدیرهمرکزی به حساب بانکی هیئت مدیرهواریز شود. به ازای هر ماه تاخیر در پرداخت شارژ، جریمه ای به مقدار 5% از اصل بدهی به ساکن واحد تعلق می گیرد.

9- در صورت عدم پرداخت شارژ و یا دیگر هزینه های اعلام شده، هیئت مدیرهمجاز است که بعد از گذشت دو ماه از تاریخ بدهی نسبت به قطع خدمات برای آپارتمان بدهکار اقدام نماید.

10- اجرای هرگونه کار بنائی و تأسیساتی در داخل آپارتمان فقط با داشتن مجوز کتبی هیئت مدیرهکه در آن موارد ایمنی در نظر گرفته خواهد شد مجاز می باشد.

11- هیچ یک از ساکنین اجازه استفاده اختصاصی از وسائل، اماکن و امکانات مشاعات را نخواهد داشت.

12- هیچ یک از ساکنین مجاز به پارک اتومبیل خود بجز در محل متعلق به خود نمی باشند و می تواند فقط یک دستگاه ماشین در پارکینگ متعلق به بلوک خود نگهداری نماید. نحوه پارک ماشین نباید مخل حرکت و یا پارک ماشینهای دیگر باشد.

13- ساکنین مجاز به شستن خودرو یا سرویس آن در پارکینگ یا محوطه شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی نمی باشند.

14- رعایت مسائل ایمنی در استفاده از آسانسور، بخصوص وزن مجاز، الزامی می باشد.

15- نگهداری هرگونه حیوان یا پرنده در واحدها و فضای مشاعات شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی ممنوع می باشد.

16- استفاده غیرمجاز و تغییرات در لوله کشی گاز شهری داخل آپارتمان غیرقانونی می­باشد.

17- هرگونه تغییرات در نمای خارجی ساختمان مانند : رنگ آمیزی، نصب درب، شیشه و لوازم دیگر مجاز نمی­باشد.

18- استفاده از بالکنها فقط به ارتفاع دیواره خارجی آن مجاز است و نصب طناب یا آویز یا هر چیز دیگری که از بیرون قابل رویت باشد مجاز نمی باشد.

19- تعبیه هرگونه دکور یا جاکفشی یا تغییر رنگ درب ورودی بیرون از درب آپارتمان مجاز نمی باشد.

20- در صورت تعبیه درب حفاظتی باید از نقشه مصوبی که به تأیید هیئت مدیرهرسیده باشد استفاده کرد.

21- در صورت وارد شدن هرگونه خسارت به اموال و وسائل عمومی، تاسیسات و مشاعات شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی، رئیس هیئت مدیرهمجاز است از محل سپرده ای که نزد هیئت مدیرهمی باشد خسارت را تأمین نماید و در صورتیکه خسارت از ودیعه بیشتر باشد نسبت به اخذ مابه التفاوت آن اقدام نماید.

22- برگزاری هرگونه گردهمائی و مراسم خارج از آپارتمان مسکونی باید با مجوز کتبی و براساس ضوابط هیئت مدیرهباشد.

23- در صورت نیاز به تعمیرات اساسی و کلی و یا صرف کردن هزینه های پیش بینی نشده، کلیه ساکنین باید با ابلاغ کتبی هیئت مدیرهحداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به پرداخت مبلغ مورد درخواست اقدام نمایند.

24- ایجاد هرگونه محل کار یا کسب و همچنین نصب هرگونه تابلو، نوشته یا علامت به هر صورت ممکن در شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی ممنوع می باشد. در رابطه با مناسبتهای مذهبی، نصب نوشته یا علامت پس از کسب مجوز هیئت مدیرهشهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی بلامانع است.

25- مالک یا ساکن متعهد می شود در صورت مسافرت و عدم حضور در واحد خود به مدت طولانی، یک کلید واحد خود را در اختیار هیئت مدیرهگذاشته و موافقت می کند در شرایط اضطرار در دوران غیبت خود، هیئت مدیرهشهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی (به همراه یک نفر از نمایندگان بلوک) برای رفع نقص و مشکل بوجود آمده مجاز به ورود به واحد بوده و پس از ختم کار یک برگ صورت جلسه از اقدامات انجام شده تنظیم می کنند.

26- ساکن هر واحد متعهد می شود شئونات شهرک و فرهنگیان محترم را حفظ کرده و از هرگونه رفتار خارج از شئونات ساکنین شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی از جمله استعمال دخانیات در محدوده مسقف مشاعات، استفاده از هرگونه وسائل سمعی و بصری غیرمجاز، ایجاد سروصدا و مزاحمت برای همسایگان، استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی، نگهداری مواد منفجره و آتش زا و غیره خودداری کند.

27- ساکنین در حفظ بهداشت و نظافت شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی مسئول هستند و قراردادن زباله در غیر محل تعیین شده و ریختن آب آلوده و خاکروبه در مجاری که مخصوص این کار نباشد ممنوع است.

28- هر مالک یا ساکن مسئول خساراتی است که بدلیل سهل انگاری او و بستگان یا مهمانان او به مشاعات وارد می شود که باید با هزینه خود آن را سریعا جبران کند.

29- برای ورود و خروج میهمانان باید با نگهبانی شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی هماهنگی لازم انجام شود.

30- هرگونه گردهمایی در محوطه و مشاعات تنها پس از کسب مجوز هیئت مدیره امکان پذیر می باشد.

31- مالک هر واحد متعهد می شود قبل از اجاره یا فروش واحد مراتب را به اطلاع هیئت مدیره برساند و مالک یا ساکن جدید موظف است قبل از عقد قرارداد نسبت به روئیت و امضای این تعهدنامه و قبول مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی و دستورالعمل های ستاد رفاهی وزارت علوم اقدام کند. درصورت عدم تایید صلاحیت مستاجر توسط هیئت مدیره ، اجازه حمل اثاثیه به داخل شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی صادر نخواهد شد.

32- کلیه موارد آیین نامه و قانون تملک آپارتمانها نیز از مواردی می باشد که برای کلیه ساکنین لازم الاجراست و در صورت بروز هرگونه اختلاف، مرجع حکمیت ذکر شده در اساسنامه ملاک است.

33- مواد این تعهدنامه شامل 34 ماده در دو نسخه تنظیم گردیده که یک نسخه آن نزد ساکن و نسخه دیگر در نزد هیئت مدیرهشهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی بایگانی می شود و هر دو نسخه با امضای هیئت مدیرهو ساکن به منزله انجام تعهد و عمل به موارد ذکر شده فوق بوده و مالک با ساکن با امضای این اوراق، متعهد به اجرای کلیه موارد فوق می باشد. هیئت مدیرهشهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی مجاز است در صورت تخطی مالک یا ساکن از مفاد این تعهدنامه براساس مفاد اساسنامه پس از تذکر در مرتبه اول، نسبت به قطع انشعابات و خدمات عمومی و استفاده از مشاعات توسط مالک یا ساکن اقدام و در مرتبه بعد از طریق مراجعه به مراجع قانونی اقدام کند.

تذکر: تا تعیین مدیر شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی، هیئت مدیره یا نماینده آن عهده دار امور اجرایی می باشد.

----- -------------- --------------------------------- -----------------

اینجانب:                     

فرزند:                   

 به شماره شناسنامه (ملی):                     

مالک / ساکن آپارتمان بلوک             واحد                طبقه                      هستم.  تمامی مواد این تعهدنامه را مطالعه و قبول می نمایم و متعهد می شوم اسامی کلیه افراد ساکن در واحد را به هیئت مدیرهارائه نمایم. ضمنا تعهد می کنم تمام ساکنین این واحد مفاد تمام مصوبات هیئت مدیرهرا رعایت نمایند.

امضای ساکن امضای مالک

امضای نماینده هیئت مدیرهبلوک

فرم (2)

بنام خدا

مربوط به مالکین واحدهای استیجاری

     اینجانب                                          مالک واحد                        طبقه              بلوک

     متعهد می شوم چنانچه مستاجر اینجانب آقای/ خانم                                 مفاد تعهدنامه سکونت در شهرک فرهنگیان مهر امام رضا (ع) لپویی (از جمله بند 26 درخصوص حفظ شئونات شهرک که مورد تایید اینجانب می باشد را رعایت نکند، از زمان اعلام نارضایتی و اخطار هیئت مدیره ، ظرف مدت یکماه نسبت به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه واحد فوق توسط مستاجر اقدام نمایم.

     ضمنا گواهی می کنم مستاجر را نسبت به پرداخت شارژ ماهیانه در مهلت مقرر توجیه نموده ام و در صورت عدم پرداخت به موقع شارژ از سوی مستاجر، خود در اسرع وقت نسبت به پرداخت شارژهای عقب افتاده اقدام خواهم نمود.

     همچنین سهم خود از کلیه مخارج ساختمان که به عهده مالک می باشد را پس از اعلام هیئت مدیره ، در زمان مقرر پرداخت خواهم نمود.

امضای مالک

امضای مستاجر

نظرات (0)

نام :
پست الکترونیکی :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد